Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

phenethylamine
4234 6097 500
phenethylamine
Abrakebabra
Reposted frompankamien pankamien viaboli boli

April 06 2017

phenethylamine
phenethylamine
phenethylamine
1331 6cfc 500
Reposted fromkelu kelu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
phenethylamine
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
9556 cdd2
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viawrzaca wrzaca

April 05 2017

phenethylamine
2538 c06d
Reposted fromnyaako nyaako viaalexnouveau alexnouveau
phenethylamine
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viaczarnemajtki czarnemajtki
6580 f1bb 500
Reposted fromidiod idiod viaportecreation portecreation
phenethylamine
4665 52f5 500
blues
phenethylamine
5163 8d02 500
Reposted fromtwice twice viaSzczurek Szczurek
phenethylamine
6406 ebda
Reposted fromjestemzero jestemzero viapolglosem polglosem

March 24 2017

phenethylamine
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianosmile nosmile

March 20 2017

phenethylamine
phenethylamine
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viainvincible invincible
9408 9ec4
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viacholera cholera
9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viaSzczurek Szczurek
phenethylamine
9547 cca6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl